1.              Medlemskap
Typ av medlemskap: Ordinarie , Student/Pensionär ,  DAG-Ordinarie , DAG-Student/Pensionär , Klippkort.

Medlemskap på Performance Gym , nedan kallad PG , ger medlem rätt att utnyttja hela PGs vid varje tillfälle gällande träningsutbud. I medlemskapet ingår även fri hjälp från träningsinstruktörerna på anläggningen.

För att få teckna medlemskap i PG skall administrationsavgift vara betald till PG.

2.              Träningsavgifter
Träningsavgiften erläggs månadsvis i förskott, nedan förskottsavtal och autogiroavtal. Betalning sker per den 25:e i varje månad.
Fakturaavtal, nedan löpande faktura, erläggs minimum kvartalsvis i förskott 15 dagar netto.

Förskottsavtal, autogiroavtal och löpande faktura är skyddade mot prishöjningar (med reservation för höjd mervärdesskatt) under avtalsperioden och prisändring får inte ske i efterhand.

För autogiroavtal eller fakturaavtal som löper tillsvidare efter avtalstidens utgång får prishöjning ske om PG underrättar medlem om prishöjningen senast 60 dagar före det datum då prishöjningen skall börja gälla.

Vid försenad betalning av träningsavgift utgår ränta enligt lag. PG har vid upprepade försenade betalningar, alt. utebliven betalning av träningsavgift rätt att via inkasso driva in hela avtalade träningsavgiften, ränte och inkassokostnader.

3.             Avtalsperioder och uppsägningar
Autogiroavtal eller fakturaavtal förlängs automatiskt med tre (3) månaders intervaller efter minimiperiod (6, 12 eller 24 månader, se framsida) tills dess medlem säger upp avtalet. Uppsägningstiden är två (2) kalendermånader, vilket innebär att medlem som exempelvis vill att avtalet skall upphöra från och med den 30/6 måste säga upp avtalet senast den 30/4. Uppsägning skall ske skriftligen på för ändamålet särskilt upprättad blankett. Blanketten skall undertecknas av medlem personligen. Uppsägningen skall kvitteras av receptionspersonal på anläggningen.

4.              Överlåtning av medlemskap
Medlemskap, undantaget företags- och specialavtal, får överlåtas till annan genom  gåva eller försäljning om medlem inte kan fullfölja avtals perioden enligt detta avtals framsida. Den som övertar medlemskapet skall godkännas av PG. Vid överlåtelse utgår en överlåtelseavgift om trehundra (300) kr samt administrationsavgift att betalas av den som övertar avtalet.

Överlåtelse av medlemskap får bara ske en gång. Den som övertagit ett medlemskap får således inte i sin tur överlåta detta.

Medlem samtycker till att PG får överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalet till annan utan medlemmens hörande.

5.              Avstängning
Om företag åtagit sig att betala för medlem och betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer avtalet omgående att hävas.
PG förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående häva detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas kvarvarande outnyttjade förskottsbetalda avgifter utan avdrag. I grova fall av regelbrott, som t.ex utlåning av medlemskort, hävs avtalet omgående utan någon återbetalning av ev. innestående tid.

6.              Frysning av medlemskap
Frysning får ske vid sjukdom. Läkarintyg som utvisar att medlem är förhindrad att utnyttja PGs utbud ska uppvisas. Frysning får ske så länge läkarintyget gäller.

Önskemål om frysning skall anmälas till PG senast dagen före den dag frysningen skall påbörjas och godkännas av PG. Frysning kan ej göras i efterhand.

Vid autogiroavtal och fakturaavtal regleras betalningen månaden efter frysningstillfället. Om frysningen löper över ett månadsskifte sker reglering av betalningen vid de två efterföljande betalningstillfällena. Vid förskottsavtal förlängs avtalet med en tid motsvarande frysningsperioden.

7.              Minimiålder för medlemskap
Minimiålder för att teckna medlemskap på PG med autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs vårdnadshavares och förmyndares underskrift på avtal.

8.              Medlemskort, ändring av namn, adress och telefon
Medlem skall vid varje besök på PG dra sitt medlemskort i härför avsedd kortdragare. Om medlem förlorar sitt medlemskort eller detta skadats så att det tekniskt blivit obrukbart skall detta omedelbart anmälas till receptionen, som då utfärdar nytt medlemskort mot en ersättning av 199kr.

Medlem skall omgående underrätta PG vid ändring av medlems namn, adress och telefonnummer.

9.              Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall m.m
PG ansvarar inte för förluster p.g.a stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. PG ansvarar heller inte för personskador som åsamkats medlem p.g.a olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist här på. PG rekomenderar till följd av ovanstående sina medlemmar och övriga besökare att teckna egna olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar.

10.              Hälsotillstånd
Varje medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna på PG.

11.              Trivselregler och träningsföreskrifter
Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler, vilka medlem är skyldig att ta del av, och att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen, av PGs personal. Medlem skall vid besök på PG alltid upprätta på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal.

PG motverkar all form av doping. Medlem är skyldig att vid muntlig eller skriftlig begäran från PGs personal medverka vid dopingkontroll genom lämnande av urin- eller blodprov på det sätt som föreskrivs av PGs personal. En vägran att medverka vid dopingkontroll kan leda till omedelbar avstängning i enlighet med vad som anges ovan.

12.               Barn på gymmet
Man får gärna ta med sig sina barn under tiden man tränar, då måste dem sitta vid borden vid receptionen. Barnen får absolut inte springa runt på gymmet pga skaderisker. Enda gången barn får vara med och träna är under passet familjecirkelfysen.

 

______________________________________________________________________________________________

AUTOGIROMEDGIVANDE

Medgivande till betalning via autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank.

Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.

Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter.

- Om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt.

- Om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot.

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör efter det att jag skritligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två (2) bankdagar före förfallodagen.